מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
הצהרת נגישות

ספרים וחומרי למידה מאושרים

share
שתפו עמוד:
ספרים וחומרי למידה מאושרים

כללי

חומרי למידה הם מרכיב חיוני ומהותי בתהליך ההוראה-למידה-הערכה. יש חשיבות רבה למגוון עשיר של חומרי הוראה ולמידה, שכן הוא מאפשר בחירה, העשרה והתאמה של חומרים אלה לשיטות ההוראה המועדפות על המורה ולמגוון הצרכים של אוכלוסיות התלמידים.
בתי הספר רשאים לבחור את חומרי הלימוד לתלמידיהם אך ורק מתוך קבצי הספרים וחומרי הלימוד המאושרים, המתפרסמים באתר האגף מידי שנה ומתעדכנים במידת הצורך.

קובץ רשימת ספרי הלימוד המאושרים הוא המרכז היחיד של ספרים מאושרים לשנת הלימודים. על הקובץ עובדים צוות האגף ורכזי תחום הדעת, מוודאים את תקינות הנתונים ועדכונם. הרשימה מתעדכנת מדי שנה, עולה לאתר האגף. מחיר ספרי הלימוד מתעדכן בהתאם להחלטת ועדת המחירים והוא הקובע את המחיר המקסימלי. המחיר מפורסם בצו המחירים באתר הרשומות הממשלתי.

רשימות ספרי לימוד וחומרי למידה מאושרים

טיוטת רשימת ספרי הלימוד המאושרים לדוברי עברית לשנת הלימודים התשפ"ה (המחירים יעודכנו עם קבלת החלטת ועדת המחירים.

טיוטת רשימת ספרי הלימוד המאושרים לדוברי ערבית לשנת הלימודים התשפ"ה (המחירים יעודכנו עם קבלת החלטת ועדת המחירים.
(ملاحظة: اختيار كتب تدريس اللغة الإنجليزيّة يكون من ضمن قائمة الكتب المعدّة في اللغة العبرية فقط.)

מאגר חומרים באנגלית לגיל הרך (גן, א', ב') לרכישה עבור הרשויות בתאום עם הגננות והמורות. רשימה זו תתעדכן מעת לעת בהתאם לחומרים שיאושרו.

רשימת ספרי הקריאה בספרות לבתי הספר היסודיים היא אוסף ספרי קריאה שאושרו על ידי המפמ"ר לשימוש המורים להעשרת הוראה המקצוע. ספרים אלה נכתבו על ידי סופרים שונים.

רשימת ספרי הקריאה בספרות לבתי הספר העל יסודיים היא אוסף ספרי קריאה שאושרו על ידי המפמ"ר לשימוש המורים להעשרת הוראה המקצוע. ספרים אלה נכתבו על ידי סופרים שונים. מורים יכולים לבחור סיפורים מתוך הספרים כאסופות ומשרד החינוך יאפשר רכישת אסופות לבתי הספר העל יסודיים במסגרת פרויקט השאלה. 

רשימת יצירות מקור ביהדות - ספרי קודש אינם צריכים אישור, אך יש לוודא כי הם בהתאם לתכנית הלימודים. הרשימה כוללת ספרי קודש, יצירות מקור כמו תנ"ך, תלמוד, פרקי אבות, שלא ניתן לשנות את תכנם.

רשימת ספרים לדוברי אנגלית כוללת ספרי יבוא, כחומר לימוד לתלמידים דוברי אנגלית בלבד. בתי הספר בהם לומדים תלמידים דוברים אנגלית יכולים לבחור ספר לימוד מתוך רשימה זו.

רשימת ספרי לימוד דיגיטליים מאושרים - קיימים שני תקנים לספרי לימוד דיגיטליים, המפורטים ברשימה: תקן בסיסי ותקן מתקדם. התקן הבסיסי מהווה גרסה דיגיטלית של הנוסח המודפס בתוספת הערות, אפשרות סימון, יכולת העתקה וכו'. בספר לימוד בתקן מתקדם יש בנוסף גם פריטי תוכן - סרטונים, הקלטות, משחקים, קישורים וכו', מטרת פריטי התוכן היא להעשיר את הספר ולקדם ולשפר את תהליכי ההוראה והלמידה. קישור לספרי לימוד דיגיטליים בקטלוג

רשימת יחידות תוכן דיגיטליות מאושרות - יחידת תוכן הינה מארז הכולל את כל פריטי התוכן בתחום דעת המותאמים לשכבת גיל אחת. קישור ליחידות תוכן דיגיטליות בקטלוג

פירוט פריטי תוכן לפי תחומי דעת ושכבות גיל - אנגליתביולוגיהגאוגרפיההיסטוריהכימיהמדע וטכנולוגיהמולדתמתמטיקה יסודימתמטיקה חט"ב וחט"עספרות ממ"דעבריתערבית לדוברי עבריתפיזיקהתנ"ךתרבות יהודית ישראלית.

אתרים לשימוש מורים במוסדות חינוך - החוברת שלפניכם מכילה אתרים מגוונים המאושרים על ידי מפמ"רים ואשר מומלצים לשימוש המורים בבתי הספר. חוברת זו היא חלק מחומרי הלמידה הקיימים באתר אגף ספרי לימוד. באתר האגף קיימים חומרים רבים נוספים לטובת גיוון דרכי ההוראה בבתי הספר: ספרים פיזיים, דיגיטליים, סביבות למידה, קישור לפורטל התוכן.
הנכם מוזמנים להשתמש בכל החומרים ולהתאימם לצורכי התלמידים בתחומי דעת השונים.
הערות והארות על החוברת אתם מוזמנים לשלוח לאגף לאישור ספרי לימוד.

הנחיות לבחירה מתוך הרשימה

  1. אין להשתמש בחומרי לימוד שאין להם אישור ואינם כלולים בקבצי חומרי הלימוד המאושרים, אלא אם ניתן לכך אישור מפורש מאגף ספרי לימוד בלבד.
  2. לא יוחלף ספר לימוד ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר אלא לאחר חמש שנים מתאריך קביעתו כספר לימוד בתחום הדעת. מועד אישורו מופיע בקובץ הספרים המאושרים.
  3. קובץ ספרי הלימוד המאושרים לא כולל ספרי עזר, ספרי עיון וספרי העשרה, ובכל מקרה אין לחייב תלמידים לרכוש ספרים אלו. הם אמורים להיות בספריית בית הספר. 
  4. ספרי לימוד שאין מתחילים ללמוד בהם בתחילת שנת הלימודים ייכללו ברשימת הספרים שנוצרת על ידי בית הספר, אולם התלמידים לא יתבקשו לרכוש אותם מראש. על מנהלי בתי הספר להודיע במהלך השנה מבעוד מועד על רכישת הספרים הנוספים. כל זאת כדי למנוע מצב שבו הספרים נרכשים ואין משתמשים בהם, וכן כדי לפזר את ההוצאה הכספית של ההורים על פני חודשים נוספים. 
  5. בתי ספר שהצטרפו לתוכנית ההשאלה יוכלו לרכוש את הספרים במהלך השנה. 

הנחיות חינוכיות לשימוש בספרים

  1. חובתם של כל המורים לטפח אצל התלמידים את ההכרה כי ספר הלימוד הוא מקור חשוב להתפתחותם ולהרחבת ידיעותיהם וכי עליהם לנהוג זהירות וכבוד בכל הספרים ובמיוחד בספרי קודש.
  2. על המורים להדגיש לתלמידיהם שמחירם הגבוה של הספרים מצדיק שימוש חוזר בהם ולעודדם להעביר את הספרים מתלמיד לתלמיד באופן פרטי או דרך תכנית ההשאלה או למכרם.
  3. על המורים להקפיד שהתלמידים ישמרו על שלמות הספר ועל ניקיונו, לא יקמטו ולא יקפלו את דפי הספר וישתמשו בסימנייה על פי הצורך.
  4. מטעמי חיסכון ומטעמי חינוך לחיסכון אסור בהחלט לכתוב בספרי לימוד או להשתמש בהם כחוברות עבודה שהתלמיד צריך לכתוב בהן (למעט מקרים שאושרו כיוצאים מן הכלל, כמפורט בהודעה 6.3-2 בחוזר עג/7(ב) בנושא ספרי לימוד: "הנחיות בנוגע לכתיבה בספרי לימוד". במקרים חריגים יש לפנות לאגף ספרי לימוד.
  5. כמו כן, לרשותכם "חוזר נהלים מעודכן" (סעיף 12).

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' חגית הרשטיג, מנהלת אגף ספרי לימוד וחומרי למידה,
טל' 073-3931280, פקס' 073-3931278,
דוא"ל Learning_Books_Reply@education.gov.il